AI là gì

AI là gì? máy tính, điện thoại, hay tùm lum thứ hiện nay đều có gọi là AI, vậy AI là gì? Anh em nào giải thích ngắn gọn dễ hiểu cho mình với. Tại sao trong mấy năm gần đây AI là nổi bật vậy, sao mấy năm trước chẳng có định nghĩa này?

Add Comment
1 Answer(s)

AI là viết tắt của Artificial Intelligence có nghĩa là trí tuệ nhân tạo. Một số người gọi là máy học.  AI thì bao gồm rất rộng, đa dạng, Và áp dụng nhiều lĩnh vực. Nhưng đại khái là AI nó là máy có thể tư duy, suy nghĩ, sáng tạo như một người thật, như một trí tuệ tự nhiên của con người.

Answered on July 31, 2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.