Cách chụp ảnh màn hình?

Anh em dùng cách gì để chụp ảnh màn hình, hướng dẫn mình với. Chẳng lẽ cứ cắt vào paint rồi lưu về, sao, vậy khổ lắm 🙁

Add Comment
1 Answer(s)

Nhấn nút PRNTSCR trên bàn phím xong vào Paint -> Ctrl Paste vô là được 😀

Answered on July 31, 2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.