Công thái học là gì? (ở trên chuột gaming)

Mình thấy nhiều website hay nói chuột công thái học, youtube cũng công thái học. mọi người cho em hỏi công thái học là gì?

Add Comment
1 Answer(s)
Best answer

Công thái học là sản phẩm chuột gaming được thiết kế phù hợp với tay phải hoặc tay tái của bạn. Nó kiểu là sẽ thiết kế sao cho tay bạn cầm nó khớp và thoải mái nhất, không bị mỏi cũng không bị ảnh hưởng tới sức khỏe khỏe. Bình thường thì chuột có thiết kế đối xứng, tay nào cầm cũng được, nhưng thiết kế công thái học thì bạn sẽ cầm sướng hơn, và thoải mái nhất.

Answered on May 26, 2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.