E muốn xin tên 1 số bàn phím 60% tốt

E muốn xin tên 1 số bàn phím 60% (not 65%)
P/s: Mức giá không thành vấn đề vì e tìm cũng chỉ để ngắm thôi ạ

Add Comment
1 Answer(s)

Bạn có thể tham khảo một số loại như

  • DB63
  • ZZ60
  • GK61
  • LGD61UP
  • TOFU acrylic frosted 60%
Answered on May 19, 2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.