Fintech là gì?

Answered

Fintech là gì? Có ai định nghĩa hiểu rõ hơn về Fintech không, mình nghe khác nhiều về nó mà chẳng hiểu nó là cái gì?

Add Comment
1 Answer(s)
Best answer

Fintech viết tắc của Financial technology  tức là công nghệ tài chính. Fintech được sử dụng và mô tả những công nghệ dùng để cải thiện, tự động hóa dành riêng cho lĩnh vực tài chính.

Cốt lõi của Fintech là tận dụng công nghệ để giúp các công ty, các chủ doanh nghiệp và cả người tiêu dùng quản lý, lập quy trình … trực tiếp trên máy tính hoặc smartphone. Việt này giúp tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí so với những cách quản lý củ.

Nếu hay thì Vote mình nhé!

Answered on July 12, 2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.