Treo máy chơi game 24/24 có ảnh hưởng tới máy không?

Answered

Mình hay chơi game cày cuốc nên phải treo máy 24/24 thì có ảnh hưởng gì tới máy không ạ! Xin mọi người cho em ý kiến với!

Add Comment
1 Answer(s)
Best answer

Nói thật thì treo máy 24/24 thì thực sự có ảnh hưởng rồi. Treo máy thì máy hoạt động nhiều dẫn tới máy nóng, keo tản nhiệt bị mau hết hơn, máy bị bụi nhiều hơn. Vậy nên hãy luôn đảm bảo vệ sinh cho máy, rồi tùm lum thứ. Hao mòn về card, hao mòn ram. Nói chung là nếu bạn bảo trì thì vẫn ok.

Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.