Cách chơi piano trên máy tính bằng bàn phím

Bữa mình qua nhà thằng cháu thấy nó đánh đàn piano bằng máy tính thấy hay hay. Mọi người biết làm sao để chơi Piano trên máy tính bằng bàn phím không? giới thiệu mình với.

Add Comment
2 Answer(s)

Piano chơi trên máy tính là dùng Virtual Piano. ngày xưa bạn phải down nó về, nhưng giờ chơi online luôn cũng được trên trang web: https://virtualpiano.net/ .

Mỗi phím là một nốt, đánh phải giỏi mới hay được, cũng tập luyện nhiều lắm á. 😀

Answered on January 6, 2020.
Add Comment

Share bạn ít Vitual Piano Sheet nè:

Quy ước: -trong ngoặc là hợp âm
-dấu cách là ngân ít
-dấu chấm là ngân nhiều
-một dòng ứng với một khuông nhạc

Misc Christmas, Jingle Bells

w 8w u 5y t 8w 0 5 w 8w u 5y t 4e q 8
e 9e i 6u y 5r w 9 o 5p o 9i y 8u 0 5
0 8w u 5y t 8w 0 5 w 8w u 5y t 4e q 8
e 9e i 6u y 5o o 9o o 5p o 6i 7y 8t 5o
wu wu wu wu wu wu wu wo 0t 0y wu 0 5 0
ei ei ti ti wi wu wu wu wu eu ey ey eu 9y wo
wu wu wu wu wu wu wu wo 0t 0y wu 0 5 0
ei ei ti ti wi wu wu wu wu 5p o 6i 7y 8t tuos

Có Khi nào rời xa -Bích Phương

e t o p 4u 8 q u 5u y wy u 6 0 t u
e t o p 4u 8 q u 5u y y r 6t e t u
j h f d 4f 8 q f 5f 9 d f6 0 t u
j h f d 4f 8 q f 5f 8 9 d s 6p 0 t u p-a-6
d-f d f p 4 p 8p o qp d d 5 9 w r
d d h h 3f 7 f 0f d d s 6 0 t u
p a s d 4f 8 qf f g f d 5 9 w r sd s a 6p 0 t u op o 6p
d-f d f p 4 p 8p o qp d d 5 9 w r
d f h h 3f 7 f 0f d d f 6 0 t u
p a s d 4f 8 qf f g f d 5 9 w o d d d h 6j 0 t u 0 op o jp6
p p p a 4s 8 q t o o o p 5 9a w r
a a a 3 p p 0o u u y 6u 8 t u
p p p a 4s s 8 q s d d d d-f 5d 9 w r d-f d s a 6a 9 t u o-p-6
p p p a 4s s 8 q t o o o p 5 9a w r
a a a 3 p p 0o u u y 6u 0 t u
p p p a 4s 8 q s d d d f 5d 9 w r d-f d s a 6a 0 t u o-p-6
j j j k 4l 8 q l z z z x 5z 9 w r z-x z l k 6k 0 t u o-p-6

Answered on January 6, 2020.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.