Cách phát wifi từ máy tính

Em dùng mang dây, muốn phát wifi cho thằng bạn cùng phòng. Có cách nào để phát wifi từ laptop cho nó xài như ở điện thoại không mọi người?

Add Comment
0 Answer(s)

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.