Cách reset win 7

Hello anh em.

Anh em cho hỏi có cách nào để reset win 7 về mặc định không ạ. Em muốn reset nó về mặc định để không phải cài lại win.

Add Comment
0 Answer(s)

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.