Làm sao để in 2 mặt máy in?

Anh chị cho mình hỏi, cách để máy in in 2 mặt ạ?  Em mới tập xài máy in nên chưa biết nhiều!

Add Comment
0 Answer(s)

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.