làm sao kiểm tra máy có card màn hình hay không

Các anh cho em hỏi, làm sao để biết máy tính có card màn hình hay không nhỉ?

Add Comment
0 Answer(s)

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.