Nhiệt độ card màn hình bao nhiêu là vừa

Mấy bác cho em hỏi, nhiệt độ card màn hình bao nhiêu là vừa, bao nhiêu là quá nóng? em đang xài RX580!

Add Comment
0 Answer(s)

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.