Window powershell là gì

cao thủ cho em hỏi, cái window powershell để làm gì vậy, nhìn nó giống CMD ghê?

Add Comment
0 Answer(s)

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.